Rızkın artması için yapılabilecek 15 şey

Rızkın artması için yapılabilecek 15 şey nedir ? Rızkın artması, bereketlenmesi için yapılabilecekler nelerdir ? gelin hep beraber inceleyelim..

1- Eve girince kimse olsun olmasın selam vermek

Selam vermek rızkı artırır nitekim Allah (c.c.) Kur’an’ı Kerim’de: “- Evlere girdiğiniz zaman, Allah tarafından bereketli ve pek güzel bir yaşama dileği olarak kendinize (birbirinize) selâm verin.” (Nur 61)

Rasûlullâh -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur: “- Sen, evine, aile halkına vardığın vakitte onlara selâm ver; senin bu selâmın hem sana, hem de evinin halkına hayır ve bereket olur.” (Tirmizi, Tac Camiul usul c5 s261)

2- Kur’an-ı Kerim okumak

Cenâb-ı Hak şöyle ifâde buyurur: “- İşte bu (Kur’an) da, bereket kaynağı, kendinden öncekileri (ilâhî kitapları) tasdik eden ve şehirler anasını (Mekke’yi) ve bütün çevresini (tüm insanlığı) uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır.” (Enam 92)

Rasûlullâh -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur: “- Kur’ân bir zenginliktir ki ondan sonra fakirlik olmaz ve ondan başka zenginlik de yoktur.”(Heysemî, Mecmau’z-zevâid, VII, 158)

Rasûlullâh -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur: “-Bakara Suresi’ni okuyunuz, zira bunun elde edilmesi berekettir, terkedilmesi zarardır. O’na sihirbazlar da güç yetiremez.” (Müslim).

3- Besmele Çekmek

Rasûlullâh -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur: “- Yemek Sofranıza hepiniz toplanınız (bir araya geliniz) ve yemeğe başlarken de Allah’ın ismini anınız (Bismillahirrahmanirrahim), eğer böyle yaparsanız Yüce Allah o yemeği sizin için bereketli kılar.” (Ebu Davud, Tac Camiul Usul – c3 s135, Sünen-i İbni Mace s245, Camiussağir cc1 s152, Terğib ve Terhib c3 s316)

4- Yemekleri Birlikte Yemek

Aile fertlerinin aynı birlikte yemek yemesi bereketin artması için önemli bir sebeptir. Rasûlullâh -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur: “- Yemeği toplu halde yemekte bereket vardır” (İbni mace).

5- Helal Rızık

Rasûlullâh -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur: “- Ey insanlar! Allah temizdir temiz olanı kabul eder.” (Müslim)

6- Şükür

Cenâb-ı Hak şöyle ifâde buyurur: “- Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.”(İbrahim 7)

7- Sadaka

Cenâb-ı Hak şöyle ifâde buyurur: “- Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” (Bakara 261)

8- Akraba Ziyareti

Rasûlullâh -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur: “- Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin.”Buhârî, Edeb 12, Büyû` 13; Müslim, Birr 20, 21. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Zekât 45

Enes îbni Malik’den : Resûlüllah (Saliallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “— Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse, sılâ-i Rahim yapsın”

9- Misafire ikram etmek

Rasûlullâh -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur: “- Misafirdir, çünkü misafir rızkı ile gelir, giderken de Allah Teâlâ ev halkını bağışlar” (Aclûnî, Keşfü`l-hafâ, I, 80; Nebhânî, el-Fethu`l-Kebîr, I, 77)

10- Erken Kalkmak

Rasûlullâh -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur: “- Benim ümmetim için erken vakitlerde hareket edip davranmak «Allah tarafından» mübarek kılındı.” (Taberani-Evsat, fethul Kebir c2 s9, Camiussağir c3 s208)

11- Faizden uzak durmak

İsmi ne kadar değişse de kredi, riba ve faiz aynı şeylerdir. Cenâb-ı Hak şöyle ifâde buyurur: “- Allah, faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır (bereketlendirir). Allah, hiçbir günahkâr nankörü sevmez. ((Bakara 276)

12- Hac-Umre yapmak

Rasûlullâh -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur: “- Hac ve Umreyi beraber yapınız çünkü Hac ve Umre günahları ve fakirliği giderir. Tıpkı demir, altın ve gümüşün kir ve pasını körüğün giderdiği gibi… Kabul edilmiş haccın sevâbı ise ancak Cennettir.“ (Nesâî)

13- Allah’a Güvenmek (Tevekkül etmek)

Cenâb-ı Hak şöyle ifâde buyurur: “- Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah’a tevekkül ederse, O kendisine yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah, her şeye bir ölçü koymuştur.” ((Talak 3)

Rasûlullâh -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur: “-Siz Allah’a hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız; O,sabah yuvalarından aç çıkıp akşam tok olarak dönen kuşları rızıklandırdığı gibi, sizi de rızıklandırırdı.” (İbn-i Mace, Zühd 14)

14- Vakıa Suresi

Abdullah b. Mesûd’u, ölüm hastalığında ziyâret eden Hz. Osman (r.a): “- Sana bir bağışta bulunulmasını emredeyim mi?” dedi. Abdullah, buna ihtiyacı olmadığını söyledi. Hz. Osman; “- Senden sonra kızlarına kalır” dedi. O zaman Abdullah onu su cevabı verdi: “Sen kızlarımdan korkma. Ben onlara Vâkia sûresini okumalarını emrettim.” Ben, Peygamber (s.a.s)’in söyle dediğini işitmiştim:

“- Her kim her gece Vâkıa sûresini okursa, ona fakirlik dokunmaz” (İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, Beyrut 1969, IV, 282)

15- Büyüklere hürmet

Rasûlullâh -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur: “- Feyiz ve bereket, sizin büyüklerinizle beraberdir.” (İbn-i Hibban-Sahih, Ebu Nuaym-Hilye, Hakim-Müstedrek, Beyhaki-Şuabil iman, Camiussağir c2 s220)

Bereketin artması için Okunacak dua

Ek bilgi için Tıklayın >Bereket için Okunacak dua Nedir ?

One thought on “Rızkın artması için yapılabilecek 15 şey

  • 28 Kasım 2021 tarihinde, saat 18:16
    Permalink

    Siz dalgamı geçiyorsunuz. Şurda rızıkla ilgili birşeyler okuyordum 3 defa kampusweb reklamı çıktı. Ne olduğunu biliyormusunuz. Saçmalamayın böyle şey olmaz!!

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir