Dinimizde Usül bilgileri Ne demektir?

Hanefî mezhebindeki bilgiler

Hanefî mezhebindeki bilgiler üç ana kısımda toplanır:
Birincisi, Usül bilgileri, ikincisi, Nevâdir haberler, üçüncüsü Vâkıât haberleri. Hep beraber Usül bilgileri ne demektir beraber inceleyelim

Usül bilgileri ne demektir?

Usül bilgileri : İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfe ile İmâm-ı Ebû Yûsuf ve İmâm-ı Muhammed’in kavillerini (ictihâdlarını, re’ylerini, sözlerini) içerisinde bulunduran El-Mebsût, Ez-Ziyâdât, El-Câmi-us-Sagîr, Es-Siyer-us-Sagîr, El-Câmi-ül-Kebîr, Es-Siyer-ül-Kebîr kitablarındaki fıkıh (din) bilgilerine usül bilgileri denir. Bu altı kitabı İmâm-ı Muhammed yazmıştır.Bu kitapları İmâm-ı Muhammed’den güvenilir kimseler bildirdiği için, bunlara zâhir haberler denmiştir. Usûl bilgilerini (haberlerini) ilk toplayan Hakîm Şehîd’dir. Bunun Kâfî kitabı meşhurdur. (İbn-i Âbidîn)

Nevâdir haberler

Nevâdir haberler: Bunlar da İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfe, İmâm-ı Ebû Yûsuf ve İmâm-ı Muhammed’den gelen haberlerdir. Fakat bu haberler, o altı kitapta bulunmayıp, ya İmâm-ı Muhammed’in El-Kisâniyyât, El-Hârûniyyât, El-Cürcâniyyât, Er-Rükiyyât adındaki başka kitabları ile bildirilmiştir. Bu dört kitap, yukarıdaki altı kitap gibi açıkça ve sağlam gelmediğinden, bu haberlere zâhir olmayan haberler de denir. Yâhut başkalarının kitabları ile bildirilmişlerdir.Meselâ İmâm-ı a’zâm’ın talebesinden Hasan bin Ziyâd’ın Muharrer adındaki kitâbı ve İmâm-ı Ebû Yûsuf’un Emâlî adındaki kitâbı ile bildirilmiştir.

Vâkıât haberleri:

Vâkıât haberleri :Üç imâmdan bildirilmiş olmayıp, bunların talebelerinin ve talebesi talebelerinin ictihâd ettikleri mes’eleler (bilgiler)dir. Böyle haberleri ilk toplayan Ebü’l-Leys Semerkandî olup, bu hususta Nevâzîl kitabını yazmıştır. (İbn-i Âbidîn)

İkrah Nedir ? İslamiyete Göre İkrah etmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir