Hacı uğurlama duası, Hac yolcu duası

Hac vazifesi İslamın 5 şartından birisidir. Bu mukaddes görevde hacı adayları sevinç mutluluk ve Allaha yakınlaşmanın huzurunu bir arada yaşamaktadırlar. İster hac olsun ister umre olsun, gidecek kişiyi uğurlarken arkasından güzel bir dua ile vedalaşmak gerekir. Bu günlerde hacı adayları bu mukaddes görevi yerine getirmek için uğurlanmaktalar. Aşağıdaki dua da bu kutsal görev için uğurlananların arkasından okunabilecek olan “Hacı uğurlama duası” dır.

Uğurlama Duası : Türkçe okunuşu

Elhamdü lillâhilezî yübâhî limelâiketihî bi’ibâdihi’I-kâiline leb-beyke Allâhümme lebbeyk. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin yeşfeu Iimen yekuulü lebbeyke. Allâhümme lebbeyk. Ve âlihî ve ashâbihi’I-kailîne lebbeyke Allâhümme lebbeyk. Yâ vehhâbü yâ feyyâz. Allâhümme elbîs lihâülâi ve lisâirl ibâdike’l-huccâci ihrâme’s-sıhhati ve’s-selâmeti min külli’l-âlâmi. Ve mûcibâti’l-melâmeli vektüb fi cibâhihim likabulike ve mağfiretike alâmeten bihurmeti men kâne tuzılluhü’l-ğamâme. Allâhümme yâ men li’ibâdihiIhuc-câcı binazarı’r-rahmeti tecellâ yessir lehümü’d-dühûle min bâbi’s-selâm ve tavafı beyti’l-harâm. Vessalâtü fi makâmin kulte ittehazû min makâmı İbrâhime musalla. Ve’l-vakfete fi cebeli’l-arafâti ve edâe sâiri nüsüki’l-haccı bilâ’vicâc. Ve ziyârete ravzatı habîbike sâhibi’l-mî’rac. Ve’r-rucua ilâ evtânihim bilâ fakrin velâ ihtiyâç. Ve sallallâhü teâlâ alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Ve selâmün ale’l-mürselin. Ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemin.

Uğurlama Duası : Türkçe anlamı

Meleklerine, “Lebbeyk, Allâhümme Lebbeyk’’ diyen kulları ile övünen Allah’a hamd olsun. “Lebbeyk, Allâhüıııme Lebbeyk” diyenlere şefaat eden Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’ya ve O’nun “Lebbeyk, Allâhümme Lebbeyk” diyen âline ve ashabına salât ü selâm olsun. Emrine amadeyim Allah’ım, emrine amadeyim, ey Veh-hâb ve Feyyâz olan Allah’ım. Yâ Rabbi, bu kullarına ve diğer hacı kullarına, her belâdan ve rüsvay edecek her şeyden sıhhat ve selâmet ihramını giydir. Kendisini bulutun gölgelendirdiği Habîbin hürmetine, haclarım kabul ve günahlarım afvettiğine dâir ahnlarma bir alâmet yaz. (Yüzlerini nurlandır.)

Ey hacı kullarına rahmet nazarı ile tecelli eden Allah’ım! Onlara Bâb-ı Selâm’dan girmeyi ve Beyt-i Haram’ı tavaf etmeyi kolay eyle. Yâ îlâhi! Onlara, hakkında “İttehaaû min makâmi tbrâhîme musalla” buyurduğun makamda, Arafat Dağı’nda vakfe yaparlarken, hacca ait diğer ibâdetleri dosdoğru edâ ederlerken, sâhib-i mi’râc olan Habibîyin ravzasını ziyaret ederlerken, fakr u zarurete ve bir ihtiyaca düşmeksizin vatanlarına dönerlerken rahmet eyle. Muhammed aleyhisselâma, ehli ve ashabının hepsine Allah’dan rahmet ve bütün peygamberlere de selâm olsun. Her türlü övgü, sena, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Övülecek olan O’dur.»

Bu duaların akabinde Türkçe olarak şu dua da yapılabilir;

Hacı uğurlama Duası : Ya Rabbi! Senin ilahi emirlerine ve davetine uyarak hac yolculuğuna çıkmaktayız. İnsanlar için kurulan ilk ibadet evi Mekke’ deki âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe’ye ziyarete hazırlanan, Sevgili Kutlu Elçinin mescidini ve mübarek kabrini ziyarete niyetlenen kardeşlerimize de kolaylıklar ihsan eyle.

Ya Rabbi! Elemsiz, kedersiz bir şekilde mübarek beldeyi ve makamları ziyaret ederek, kana kana, doya doya teneffüs etmeyi nasip eyle. 

Allah’ım! Bu ibadeti kolay kıl ve kabul buyur. Hac erkânını, usulüne uygun olarak kolaylıkla eda etmeyi, sabırla tamamlamayı nasip eyle. Arınmış bir ruhla Harameyn’e vararak ibadetlerimizi yapmayı, feyizle tekrar yurtlarımıza ve yuvalarımıza dönmeyi, günahlardan temizlenmeyi nasip eyle. Nefislerimize uyarak herhangi bir kötülüğe düşmekten, günah işlemekten, başkalarını incitmekten hepimizi muhafaza eyle.

Allah’ım! Sağ-salim gidip gelmeyi, ailemize ve dostlarımıza kavuşmayı nasip eyle. Onları da sağlık ve afiyet içinde bulmayı lütfet. Her mü’min kuluna Kâbe’yi tavaf edip yüz sürmeyi nasip eyle. Senden bu dünya da ve ahirette iyilik istiyoruz, günahlarımızı bağışla.”

Ekstra bilgi için Tıklayınız : Hac Kimlere Farzdır? Kimler hacca gidebilir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir